Sklep-Detektywa.pl

Advertising3
Advertising4
Advertising5
Advertising6
Reklama

eBiuletyn-Newsletter

advertising12

Regulamin sklepu

 

 WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
www.Sklep-Detektyw.pl


2. Sklep www.Sklep-Detektywa.pl jest prowadzony przez firmę:

Ewa Śmiech Everton
Frezerów 3
20- 209 Lublin
Nip 7121608224
Regon 364874659

tel.880 880 901

Everton Sebastian Śmiech
Rudka Kozłowiecka 194
21-025 Rudka Kozłowiecka

 

Sprzedaż wyłącznie przez internet

Nasz firma prowadzi sprzedaż wyłącznie przez internet.Ze względów fiskalnych i logistycznych  nie ma możliwości odbioru lub zakupu prezentowanego sprzętu w siedzibie firmy.
 

3. Adres e-mail

biuro@sklep-detektywa.pl 4. Zakup w sklepie internetowym www.sklep-detektyw.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Everton zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia lub jego anulowania oraz  zmiany wybranego przez klienta dostawcy zamówienia bez jego powiadomienia.


9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

10. Firma Everton zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowyM www.sklep-detektyw.pl są podane w złotych polskich (ceny brutto).

12 .Przeciętny czas realizacji zamówienia wynosi średnio wraz z dostawą 2-3 dni robocze. W wyjątkowych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu do 14 dni.

13. Firma Everton wystawia paragon lub Fakturę bez stawki Vat .Zwolnienie podmiotowe Art.113 ust.1 .
14. Firma prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową, nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   16. Dane osobowe Nabywców będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest dobrowolne.


   17. Dane osobowe Nabywców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.


   18. Sprzedawca zapewnia Nabywcom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.


    19. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Nabywca ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Nabywcy innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.


    20. Poufne informacje dotyczące Nabywców, w tym dane osobowe Nabywców są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.


    21. Zamawiający dokonujący zakupu w sklepie "sklep-detektyw.pl"wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez właściciela sklepu .

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

    22. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.

    23. Reklamację należy składać  w formie pisemnej.


    24. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
        imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail Nabywcy,
        datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
        przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
        opis przyczyny zgłaszania reklamacji.


    25. Reklamowany sprzet należy przesłać listem poleconym na adres serwisu sklepu.

 

Ewa Śmiech Everton
Frezerów 3
20- 209 Lublin

Do przesyłki prosimy dołączyć dowód sprzedaży oraz krótki opis usterki.

 


   26.  Reklamacja zostaje uznana po sprawdzeniu towaru przez sprzedawcę. W ciągu 14 dni towar jest naprawiany lub wymieniany w zależnosci od możliwości. W przypadku niemożności naprawy lub wymiany sprzedawca proponuje produkt zastępczy z  rekompensatą lub dopłatą albo zwrot pieniędzy.


    27. Reklamacja nie zostanie uznana w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych z winy kupującego, lub stwierdzenia sprawnosci sprzętu (niepoprawna obsługa sprzętu). W przypadku nieuznania reklamacji koszt odesłania towaru spoczywa na kupujacym. Towar zostanie wysłany po otrzymaniu zapłaty za ponowna wysyłkę.


    28. Reklamacja dotycząca uszkodzeń podczas transportu zostanie rozpatrzona bezzwłocznie po otrzymaniu zwrotu paczki i kopii poprawnie sporządzonego protokołu . Proces reklamacji z firmą kurierską  lub Pocztą Polską zostanie w gestii sprzedawcy i nie bedzie miał żadnego wpływu na transakcję z kupującym.
  
 29. Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji jeśli wskazane przez Nabywcę dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Nabywcą.


    30. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej

Wszelkie problemy ze sprzętem prosimy zgłaszać na adres e-mail

serwis@sklep-detektyw.pl podając w korespondencji nr. zamówienia.Przyspieszy to znacznie udzielenie  odpowiedzi.

 

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE

 

    31. Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywca będący konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi – w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług.
    32. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Nabywca.
    33. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny bez kosztów transportu.
    34. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę będącego konsumentem nie jest możliwe:
        gdy świadczenie usługi rozpoczęto – za zgodą Nabywcy – przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 31,
        po usunięciu przez Nabywcę oryginalnego opakowania towaru zawierającego nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych,
        w przypadku zakupu usług, których cena lub wynagrodzenie jest wyłącznie uzależniona od ruchu cen na rynku finansowym,
        w przypadku zakupu towarów lub usług o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
        w przypadku zakupu towarów lub usług, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
        w przypadku dostarczania prasy,
        w przypadku zakupu usług w zakresie gier hazardowych.
    Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

W przypadku odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni ,należy przesłać produkt listem poleconym na adres podany poniżej, w raz z dowodem nabycia (rachunkiem) oraz własnoręcznie podpisanym oświadczeniem

Ewa Śmiech Everton
Frezerów 3
20- 209 Lublin

 

PRZERWY TECHNICZNE

 

   35.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami.
    36. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

INFORMACJA O POLITYCE PLIKÓW TYPU "COOKIES"

Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu i polityki cookies.

 

Kwestje prawne i ograniczenia w stosowaniu dyskretnych urządzeń do zapisu i przekazu audio wideo

 


Strona głównaStrona głównaKoszyk

Brak produktów

Dostawa 0,00zł
Suma 0,00zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Advertising2
Advertising8
advertising11